A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Rozpoczęcie rekrutacji do projektu
Rozpoczęcie rekrutacji do projektu
[2018-05-07] Rozpoczęcie rekrutacji do projektu

Eurocentrum Innowacji i Przedsębiorczo¶›ci ogł‚asza rozpoczę™cie rekrutacji do projektu pn.: "Twoje Kwalifikacje w AKO". Dokumenty będ±… przyjmowane w trybie ci±głym.

W projekcie mog± wzi±ć‡ udział‚ osoby fizyczne, które ł±…cznie spełniaj± następuj±ce warunki:

  • posiadaj± wykształ‚cenie co najwyżej ¶›rednie;
  • zamieszkujı (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (powiat kaliski, miasto Kalisz, powiat ostrowski, gmina GoĹłuchów).

Przed przyst±…pieniem do projektu należy zapoznać‡ się™ z Regulaminem Projektu.

ETAPY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

  • zł‚ożenie przez kandydatów Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi o¶›wiadczeniami i zał±…cznikami (osoby bezrobotne - za¶wiadczenie z PUP, osoby pracuj±…ce - za¶wiadczenie o zatrudnieniu);
  • ocena każdego z Formularzy zgłoszeniowych przez Specjalistę™ ds. Rekrutacji (0-110 pkt.);
  • wybór kandydatów na uczestników Projektu zgodnie ogł‚oszonymi kursami zawodowymi;
  • podpisanie umów na usł‚ugi szkoleniowo - doradcze.

Dokumenty rekrutacyjne należy skł‚adać‡:

  • osobi¶cie od poniedział‚ku do pi±…tku w godzinach 7.00 – 15.00 w siedzibie Eurocentrum w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Budowlanych 5 (parter - pokój numer 2) lub
  • drog± elektroniczn±… (na adres email: kwalifikacje@euro.ctiw.pl);
  • za po¶rednictwem poczty/kuriera (na adres Eurocentrum w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5).

Formularz Rekrutacyjny należy wypełnić‡ czytelnie (pismem drukowanym lub komputerowym), nastę™pnie parafować‡ na każdej ze stron oraz podpisać‡. Wszystkie wymagane o¶›wiadczenia należy podpisać‡.

Wszelkie informacje nt. rekrutacji do projektu udzielane s±… w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczo¶›ci przy ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pod nr tel. 62 736 10 27, elektronicznie – kwalifikacje@euro.ctiw.pl lub za po¶rednictwem Forum dyskusyjnego znajduj±cego się™ na stronie internetowej projektu.


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczo¶ci Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl