A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Działy tematyczne Słownik pojęć
Słownik pojęć

Projekt: oznacza Projekt nr RPWP.08.03.05-30-0005/17. pn.: „Twoje kwalifikacje w AKO”.

Termin life long learning (LLL): rozumiany jest jako wszelkie działania związane  z uczeniem się podjętym w życiu, w celu poszerzenia wiedzy, udoskonalenia umiejętności/kompetencji i/lub kwalifikacji z powodów osobistych, społecznych i/lub zawodowych. Realizacja założeń modelu LLL może odbywać się w różnoraki sposób, m.in. poprzez: udział w szkoleniach, kursach zawodowych, studiach podyplomowych, udział w wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach, zajęciach e-learningowych, organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013.

Organizator (Beneficjent projektu): Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Budowlanych 5, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX pod numerem KRS 0000002731, NIP: 622-17-97-922, REGON: 001000864.

Regulamin: Regulamin projektu pn.: „Twoje kwalifikacje w AKO”.

Beneficjent ostateczny:
osoba pracująca, bezrobotna lub bierna zawodowo chcąca z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje dzięki uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych poprzez odbycie wskazanych w Projekcie kursów zawodowych.

Kandydat/ka: osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do Projektu.

Uczestnik/czka projektu: osoby, które wyraziły chęć udziału w projekcie, dostarczyły wymagane Regulaminem dokumenty oraz korzystają ze wsparcia w postaci udziału  w procesie dydaktycznym będącym przedmiotem Projektu.

Osoby o niskich kwalifikacjach:
osoby posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) - do wykształcenia średniego włącznie.

Pracownik: oznacza pracownika, którym może być: pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.), właściciel pełniący funkcje kierownicze, wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Osoby bezrobotne: osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych;

Osoby bierne zawodowo: osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).


 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl