facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Nowe jutro"
Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Nowe jutro"
[2019-07-04] Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Nowe jutro"

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości  w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu.  Dokumenty będą przyjmowane w okresie od 15 do 31 lipca br.

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE zostały opisane w Regulaminie rekrutacji uczestników w I § 3.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie województwa wielkopolskiego,
 • są osobami w wieku aktywności zawodowej przewidzianymi do zwolnienia, zagrożonymi zwolnieniem z pracy lub zwolnionymi z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie ostatnich 6 miesięcy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw czy też odchodzącymi z rolnictwa – definicje w Regulaminie rekrutacji uczestników w I § 2 pkt 2.

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jest skierowane wyłącznie do osób bezrobotnych lub odchodzących z rolnictwa.

Dodatkowe kryteria dotyczące kandydatów, którzy planują ubiegać się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

 1. Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Otrzymane dofinansowanie nie może stanowić wkładu własnego w innych projektach.
 2. Z ubiegania się o  wsparcie wyłączone są również:
  • osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym
   w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  • osoby, wobec których orzeczono karę zakazu dostępu do środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych;
  • osoby pozostające w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności względem beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie lub uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Przez wykonawcę rozumie się podmiot świadczący wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu;
  • osoby, które prowadziły działalność gospodarczą przez okres jednego roku czasu przed przystąpieniem do projektu (posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów - w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową).
 3. Uczestnicy projektu, którzy otrzymają wsparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej, są zobowiązani do prowadzenia założonej w ramach projektu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).
 4. Działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzyma środki, nie mogła być wcześniej prowadzona przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.
   

ETAPY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW zostały opisane w Regulaminie rekrutacji uczestników w II § 1.

ZŁOŻENIE WSTĘPNEGO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

 • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 w siedzibie Eurocentrum w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Budowlanych 5);
 • drogą elektroniczną (na adres email: m.plewinska@euro.ctiw.pl);
 • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres Eurocentrum w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5).

W przypadku Wstępnych formularzy rekrutacyjnych złożonych drogą elektroniczną, oryginały należy dostarczyć w ciągu kolejnych 2 dni następujących po złożeniu formularza. W przypadku formularzy złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera, liczy się data wpływu formularza do Eurocentrum (Kandydat zobowiązany jest do zachowania dowodu nadania dokumentacji).

Każdej osobie, która złoży Wstępny formularz rekrutacyjny zostanie nadany numer identyfikacyjny. 
Numer identyfikacyjny kandydatka/tki zostanie umieszczony zamiast imienia i nazwiska na listach rankingowych!

W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych, uczestnik otrzyma potwierdzenie ich złożenia wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym. Natomiast w przypadku złożenia formularza za pośrednictwem poczty/kuriera oraz drogą elektroniczną kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub na wskazany adres e – mail o nadanym mu numerze identyfikacyjnym.

Wypełnienie formularza i wszystkich oświadczeń oznacza, że kandydat jest świadomy, iż spełnia wymagania formalne wymienione w Regulaminie rekrutacji uczestników.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć:

Wypełniony Wstępny formularz rekrutacyjny na odpowiednim wzorze wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz zaświadczenia pracodawcy:

Plik do pobrania: Wstępny formularz rekrutacyjny

Wstępny formularz rekrutacyjny należy wypełnić elektronicznie,  następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Wszystkie wymagane oświadczenia należy podpisać.

W przypadku wyznaczenia dla potencjalnego uczestnika projektu przez doradcę zawodowego ścieżki dotacyjnej w projekcie jest on zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia rozmowy dostarczyć opis działalności gospodarczej.  

Plik do pobrania: Opis działalności gospodarczej

Opis działalności gospodarczej należy wypełnić elektronicznie,  następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Wszystkie wymagane oświadczenia należy podpisać.

Wszelkie informacje nt. rekrutacji do projektu udzielane są w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pod nr tel. 62 736 10 27, elektronicznie – m.plewinska@euro.ctiw.pl.


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl