A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Rozpoczęcie rekrutacji nr 2
Rozpoczęcie rekrutacji nr 2
[2017-05-23] Rozpoczęcie rekrutacji nr 2

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn.: "Most do sukcesu”.  Dokumenty będą przyjmowane w okresie od 23 maja do 16 czerwca br.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 29 roku życia (ukończony 30 rok życia), które zamieszkują i/lub pracują i/lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa opolskiego w następujących gminach: Wołczyn, Domaszowice, Świerczów, Lubsza, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia;
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;
 • migranci powrotni/imigranci.

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.

ZŁOŻENIE FORMULARZA REKRUTACYJNEGO WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI:


Dokumenty rekrutacyjne należy składać w dwóch egzemplarzach, w terminie od 23 maja do 16 czerwca br.:

 • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w biurze projektu: Wołczyński Ośrodek Kultury (wejście do biura od tyłu budynku), ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn) lub;
 • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres biura projektu):

Wołczyński Ośrodek Kultury
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
Biuro projektu pn.: "Most do sukcesu"
ul. Opolska 2
46-250 Wołczyn

Każdej osobie, która złoży Formularz rekrutacyjny zostanie nadany numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny kandydatka/tki zostanie umieszczony zamiast imienia i nazwiska na listach rankingowych!

W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych, uczestnik otrzyma potwierdzenie ich złożenia wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym. Natomiast w przypadku złożenia formularza za pośrednictwem poczty/kuriera kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub na wskazany adres e – mail o nadanym mu numerze identyfikacyjnym.

Wypełnienie formularza i wszystkich oświadczeń oznacza, że kandydat jest świadomy, iż spełnia wymagania formalne wymienione w Regulaminie rekrutacji.


W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć w dwóch egzemplarzach:

 1. Wypełniony Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi oświadczeniami: Formularz rekrutacyjny
 2. Zaświadczenia potwierdzające status na rynku pracy:
 • osoby bezrobotne/długotrwale bezrobotne - aktualne zaświadczenie z PUP (jeśli dotyczy);
 • osoby z niepełnosprawnością - kopia aktualnego zaświadczenia/orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy);
 • osoby zarejestrowane w KRUS - Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2 ha (jeśli dotyczy);
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - kopia aktu urodzenia dziecka (jeśli dotyczy);
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - kopia aktu urodzenia dziecka wraz z kopią aktualnego zaświadczenia/orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy);
 • migrant powrotny - Oświadczenie potwierdzające posiadanie statusu migranta powrotnego (jeśli dotyczy);
 • imigrant - kopia zezwolenia na pobyt stały lub kopie dokumentów potwierdzających status uchodźcy (jeśli dotyczy);
 • kserokopia zaświadczeń o otrzymanej pomocy publicznej (jeśli dotyczy).

 

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić czytelnie (pismem drukowanym lub komputerowym), następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Wszystkie wymagane oświadczenia należy podpisać. Kserokopię zaświadczeń należy własnoręcznie potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez umieszczenie zapisu: "Za zgodność z oryginałem" wraz z datą i własnoręcznym podpisem. Następnie wszystkie dokumenty należy przedziurkować i włożyć w skoroszyt, który należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

„Dokumenty rekrutacyjne do projektu pn.: "Most do sukcesu”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do:

Wołczyński Ośrodek Kultury
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
Biuro projektu pn.: "Most do sukcesu"
ul. Opolska 2
46-250 Wołczyn

Wszelkie informacje nt. rekrutacji do projektu udzielane są w biurze projektu pn.: "Most do sukcesu" przy ul. Opolskiej 2, 46-250 Wołczyn, pod nr tel. 500 101 790, elektronicznie – sukces@euro.ctiw.pl lub za pośrednictwem Forum dyskusyjnego znajdującego się na stronie internetowej projektu.

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl