A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Podstawowa Lista Rankingowa
Podstawowa Lista Rankingowa
[2017-09-27] Podstawowa Lista Rankingowa

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, w wyniku zakończenia w dniu 25.08.2017 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 27.09.2017 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: "Most do sukcesu" poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Podstawowa Lista Rankingowa

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące o przyznaniu dotacji wraz z Kartami Oceny Wniosku.

Osoby znajdujące się na Podstawowej liście rankingowej są zobowiązane zarejestrować działalność gospodarczą do dnia 06.10.2017 r.

UWAGA!!! - Dzień rejestracji działalności gospodarczej MUSI być taki sam jak dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej!!!

Jednocześnie, celem sporządzenia Umowy na otrzymanie dotacji prosimy o niezwłoczne dostarczenie do biura projektu (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2017r.) niżej wymienionych dokumentów. Po ich dostarczeniu zostanie sporządzona Umowa wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielami) w biurze projektu, celem podpisania Umowy.

Wypłata środków finansowych w wysokości 80% wnioskowanego wsparcia nastąpi w terminie 24 h po podpisaniu Umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 500 101 790 lub e-mail: sukces@euro.ctiw.pl bądź z Koordynatorem projektu - Panem Maciejem Jarosławem Tadel, pod numerem telefonu 62 736 10 27 lub e-mail: m.tadel@euro.ctiw.pl

Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o dotację:

 1. Wpis do CEIDG (wydruk z ceidg.gov.pl);
 2. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA oraz ZUS ZFA);
 3. Formularz identyfikacji finansowej;
 4. W przypadku gdy Uczestnik projektu pozostaje w związku małżeńskim - Oświadczenie małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową - Załącznik nr 19 do Regulaminu;
 5. Jeżeli Uczestnik projektu nie pozostaje w związku małżeńskim - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - Załącznik nr 19 do Regulaminu;
 6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - Załącznik nr 14 do Regulaminu (dwie wersje w zależności od statusu zarejestrowanej działalności gospodarczej);
 7. Uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy - Załącznik nr 3 do Regulaminu (jeśli dotyczy);
 8. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - Załącznik nr 12 do Regulaminu lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych - Załącznik nr 11 do Regulaminu wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych;
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - Załącznik nr 15 do Regulaminu;
 10. Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz o nie byciu dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej - Załącznik nr 24 do Regulaminu.

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia zabezpieczenia:

W przypadku poręczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy:

W przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą:

W przypadku poręczycieli pobierających emeryturę/rente strukturalną:

Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:

 1. W przypadku gdy poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim - Oświadczenie małżonka o zgodzie na poręczenie weksla, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową - Załącznik nr 19 do Regulaminu.
 2. Jeżeli poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - Załącznik nr 19 do Regulaminu.
 3. Podania danych osobowych poręczycieli (imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania).

W celu wcześniejszego zapoznania się z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, które będą podpisywane w biurze projektu, poniżej publikujemy również ich wzór.


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl