A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 06 68
tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Działy tematyczne Słownik pojęć
Słownik pojęć

Beneficjent projektu - Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Budowlanych 5, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX pod numerem KRS 0000002731, NIP: 622-17-97-922, REGON: 001000864.

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późniejszymi zmianami).

Dotacja na załozenie działalności gospodarczej - bezzwrotna pomoc finansowa w maksymalnej wysokości 25 088,94 PLN przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez uczestnika projektu. Katalog kosztów obejmuje:

 • zakup środków trwałych - składniki majątku trwałego,
 • zakup pojazdów samochodowych - osobowych lub ciężarowych oraz motocykli/skuterów  o  ile  zakup takiego pojazdu jest ściśle  związany z  zakresem prowadzonej działalności gospodarczej - maksymalnie do 50 % wartości wnioskowanej dotacji,
 • zakup wyposażenia,
 • koszty prac remontowych i budowlanych (w tym prace adaptacyjne),
 • wydatki  przeznaczone  na  aktywa  obrotowe  (wydatki  będące  podstawą  procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży)) - maksymalnie do 50 % wartości wnioskowanej dotacji,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą – z wyłączeniem wydatków stanowiących pomoc operacyjną  (tj. kosztów, które można ponosić w ramach podstawowego wsparcia pomostowego) na pokrycie  kosztów  bieżącej  działalności  oraz  wskazanych  w  katalogu  wydatków niekwalifikowalnych,
 • koszty informacji i promocji,
 • koszty szkoleń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zakończone uzyskaniem licencji, certyfikatu, itp. - maksymalnie do 10% wartości wnioskowanej dotacji.

Imigrant - cudzoziemiec zamierzający wykonywać pracę na terytorium Polski, w tym posiadający zezwolenie  na  pobyt  stały  lub  status  uchodźcy  (zgodnie  z  ustawą  o  promocji  zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy).

Kandydat - osoba fizyczna zamierzająca wziąć udział w projekcie.

Miejsce zamieszkania - miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu Cywilnego).

Migrant powrotny - osoba, która wyjechała do innego kraju UE w celach zarobkowych i jest gotowa wrócić do Polski. Ponadto pracowała/ uczyła się/ przebywała za granicą powyżej 3 miesięcy oraz posiada obywatelstwo polskie.

Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.  Definicja  uwzględnia  osoby  zarejestrowane  jako  bezrobotne  zgodnie  z  krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli  spełniają  powyższe  kryteria.  Osoby  kwalifikujące  się  do  urlopu  macierzyńskiego  lub rodzicielskiego,  które  są  bezrobotne  w  rozumieniu  niniejszej  definicji  (nie  pobierają  świadczeń  z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi

Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowaczym rozumianym jako nieobecność w pracy spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, są uznawane za osoby bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoby długotrwale bezrobotne
- osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy.

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,  w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r.,  Nr 231, poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) - do wykształcenia średniego włącznie.

Płatność końcowa - w formie refundacji poniesionych przez uczestnika projektu całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nie większej niż 20% kwoty dotacji. Płatność końcowa  wypłacana  jest  po  zatwierdzeniu  przez  beneficjenta  całkowitego  rozliczenia inwestycji objętej dotacją.

Podstawowe wsparcie pomostowe - bezzwrotna pomoc finansowa w formie comiesięcznej dotacji w wysokości 1 000,00 PLN wypłacana przez pierwszych 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, ułatwiająca pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarcze. Katalog kosztów obejmuje:

 • koszty ZUS, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
 • koszty administracyjne: opłata za czynsz (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy  lub  w  przypadku  posiadania  prawa  własności  i  pod  warunkiem,  że  lokal wykorzystywany jest wyłącznie do potrzeb prowadzenia działalności), opłaty za wynajem lub dzierżawę  (tylko  w  przypadku  posiadania  umowy  wynajmu  lub  dzierżawy)  pomieszczeń bezpośrednio  związanych  z  prowadzoną  działalnością  gospodarczą,  opłata  za  dzierżawę maszyn i urządzeń (z wyłączeniem lesingu i wynajmu pojazdów),
 • koszty eksploatacji pomieszczeń: opłata za energię elektryczną, gazową, opłata za ogrzewanie energią cieplną, opłata za wodę i ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
 • koszty  usług  pocztowych  i  telekomunikacyjnych:  koszty  przesyłek  pocztowych,  kolportaż reklam  i  ulotek  dotyczących  działalności  firmy,  zakup  znaczków  pocztowych,  koszty abonamentu  telefonicznego  i  rozmów,  koszt  abonamentu  za  użytkowanie  łącza internetowego,
 • koszty obsługi konta bankowego (w tym koszty przelewów),
 • koszty usług księgowych (zlecenie obsługi księgowej firmy),
 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty usług prawnych,
 • koszty środków czystości i innych materiałów związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty materiałów eksploatacyjnych i biurowych, tj. papieru do drukarki, tonerów, kopert, segregatorów, paliwa itp.

Pomoc de minimis - pomoc zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia  18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz z rozporządzeniem Komisji (UE)  nr  360/2012  z  dnia  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie  stosowania  art.  107  i  108  Traktatu o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  do  pomocy  de  minimis  przyznawanej  przedsiębiorstwom wykonującym  usługi  świadczone  w  ogólnym  interesie  gospodarczym  (Dz.  Urz.  UE  L  114  z 26.04.2012r.).

Przedłużone wsparcie pomostowe - bezzwrotna pomoc finansowa w formie comiesięcznej dotacji w wysokości 1 000,00 PLN wypłacana od 7 do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, ułatwiająca pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Katalog kosztów kwalifikowanych identyczny jak w przypadku wsparcia podstawowego.

Uczestnik projektu - zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, osoba fizyczna lub podmiot bezpośrednio korzystające z interwencji EFS. Na potrzeby niniejszych Zasad to osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć w ramach projektu działalność gospodarczą. W trakcie realizacji projektu uczestnik projektu może zmienić swój status z „osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą” na „osobę fizyczną, która założyła  działalność  gospodarczą”.

Zaliczka - 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie dotacji.


 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
tel. 62 735 06 68
biuro@euro.ctiw.pl